Main Menu

INSTYTUT MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ VEGA MEDICA

powstał w celu połą­cze­nia w jed­nym miej­scu wielu metod dia­gno­stycz­nych i tera­peu­tycz­nych. Inte­gra­cja medy­cyny aka­de­mic­kiej z medy­cyną kom­ple­men­tarną i naj­now­szymi osią­gnię­ciami bio­fi­zyki zapew­nia pacjen­tom opiekę w pełni holi­styczną dającą czę­sto nie­zwy­kłe efekty. 

 

Insty­tut VEGA MEDICA

two­rzą pol­scy leka­rze, któ­rzy oprócz wie­dzy i prak­tyki kli­nicz­nej są spe­cja­li­stami w wielu dzie­dzi­nach medy­cyny kom­ple­men­tar­nej, a w nie­któ­rych z nich mają naj­dłuż­szą w Pol­sce prak­tykę. Ich wie­dza i doświad­cze­nie pozwala rów­nież na pro­wa­dze­nie szko­leń dla leka­rzy i tera­peu­tów z wielu wymie­nio­nych dziedzin. 

 

wejscie vegamedica

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema